19 September 2015

On The Tiarapedia: September 12-18


On The Tiarapedia...

Monday, September 14: The Dutch Ears of Wheat Tiara
Tuesday, September 15: The Spanish Fleur-de-Lis Tiara
Wednesday, September 16: Princess Thyra's Sapphire Tiara
Thursday, September 17: The King Luis Diamond Tiara
Friday, September 18: The Napoleonic Amethyst Tiara


You can also browse The Tiarapedia alphabetically, by jeweler, or by country!